สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ตังแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 – วันที่ 24 พฤษภาคม 2568 และนายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 – วันที่ 24 พฤษภาคม 2569

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.