สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้ชื่องาน “เปิดโลกการศึกษาสู่นวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียว” (Education to be Green Economy Innovation) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมในวันประกวดฯ (5 มิถุนายน 2567) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค ประธานการประชุมฯ และมีคณะกรรมการฯ เข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.