สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ (TQA)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 (วันแรก) สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) ประจำปี 2567-2568 ตามกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)” วันที่ 29 พฤษภาคม และวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 คน และคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 คน รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 22 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล
โดยมี ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
1) ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
2) ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ์ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.