สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day #11 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day #11 ภายใต้ชื่องาน “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด นำสู่ความยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมเป็นการประกวดการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้จากส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รูปแบบ 1) การถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้บนเวที Show & Share และ 2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
ในการนี้ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมนำเสนอองค์ความรู้ 2 เรื่อง
– การถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้บนเวที Show & Share (ด้านการบริหารจัดการ) ผู้นำเสนอ : นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ เรื่อง “การใช้ File Explorer ใน Windows 10 อย่างเต็มประสิทธิภาพขั้นเทพ (Professional)”
– การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster (ด้านการบริการวิชาการ) ผู้นำเสนอ : นายวรรธนชัย พรหมณา เรื่อง “การนับจำนวนคนเข้าสอบ และจำนวนเอกสาร โดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIF ร่วมกับ Check Box”

ภาพ : บุคลากรสำนัก

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.