สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้ชื่องาน “เปิดโลกการศึกษาสู่นวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียว” (Education to be Green Economy Innovation) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ITED มจพ. เป็นประธานกรรมการฯ
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นประธานเปิด-ปิดการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว และมี ดร.นาตยา กีรติภักดี ประธานกรรมการบริหาร เซฟ-ที-คัท สมาร์ท ดร.พันธ์ศักดิ์ สมในธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอุตสาหกรรม บางกอกทูลส์ จำกัด และ ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล
การจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) สื่อประเภท App/IoT 2) สื่อประเภท AR/VR และ 3) สื่อประเภท Multimedia และมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 33 ทีม
ทั้งนี้ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ “KMUTNB MOOC AWARD 2024” จำนวน 2 รางวัล โดยมี ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา ITED ในฐานะที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้มอบรางวัล ดังนี้
1) รางวัลประเภทบทเรียนออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานสูงสุด : วิชาเคมีสำหรับวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ผู้แทนขึ้นรับรางวัล)
2) รางวัลบทเรียนออนไลน์ยอดนิยม : วิชาสนุกกับวิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรมแบบบล็อก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย อาจารย์ ดร.ดนุชา ประเสริฐสม และอาจารย์ ดร.ยืนยง นิลสยาม ศูนย์สะเต็มศึกษา กองส่งเสริมวิชาการ
ภาพ : สมเกษ จันทร์นาม

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.