สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 วันสุดท้ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 – 3 กรกฎาคม 2567 (6 วัน) โดยมี ดร.ผะอบ พวงน้อย ข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการ) สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. เป็นวิทยากร และมีผู้ช่วยวิทยากร 1) รตท.สมชาติ เลิกบางพลัด ข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 2) นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากร
การฝึกอบรมฯ ครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อคณะผู้บริหาร วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.