สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเปิดโครงการ “Kick Off Project”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเปิดโครงการ “Kick Off Project” และนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ และศึกษารายละเอียดมาตรฐานอาชีพ ภายใต้โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดการประชุม และมีการบรรยายหัวข้อ “สร้าง Workplace Learning ด้วย TPQI E-Training สู่การพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ” โดย นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมในสถานประกอบการ และศึกษารายละเอียดมาตรฐานอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และนายจักรพันธ์ ดาปาน อุปนายก และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานโครงการและความร่วมมือ สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Digital Education Association – TdeD) ระหว่างเวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชวนชม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในโครงการ แขกผู้มีเกียรติจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 70 คน

ภาพ : ประสิทธิชัย มั่งมี

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.