สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเรื่อง “การจัดทำรายงานและผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเรื่อง “การจัดทำรายงานและผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)” ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปีการศึกษา 2566 และคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้สำนักสามารถจัดทำรายงานและผลการดำเนินงานขององค์กร (Application Report) เป็นไปตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จำนวนผู้เข้าอบรม 21 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากร

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.