สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart People” ให้แก่บุคลากรสำนัก ในวันที่ 19 มกราคม 2567

วันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart People” ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 45 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงาน ในรูปแบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมี นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ งานเทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวิทยากร

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.