สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล” ให้แก่บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2567

ในวันที่ 23-24 มกราคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล” ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ให้แก่บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน จำนวน 12 คน ในรูปแบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมี นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี หัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน และนายธนวัช หอมแพน หัวหน้างานออกแบบสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวิทยากร

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.