สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ ดังนี้

1) นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน (25 พ.ค. – 24 พ.ย.65)

2) นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม (25 พ.ค.65 – 24 พ.ค.67)

3) นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (25 พ.ค.65 – 24 พ.ค.67)

4) นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (25 พ.ค.65 – 30 ก.ย.66)

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.