สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวสารและประกาศ

สำนักฯแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ ดังนี้

1) นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน (25 พ.ค. – 24 พ.ย.65)

2) นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม (25 พ.ค.65 – 24 พ.ค.67)

3) นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (25 พ.ค.65 – 24 พ.ค.67)

4) นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (25 พ.ค.65 – 30 ก.ย.66

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.