สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศการอบรมเรื่อง พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรให้กับบุคลากร ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าอบรมเรื่อง “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรสำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” ให้แก่บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 27 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ ต่อจากนั้นเป็นการชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมอบรม โดย ทีมงาน Speexx รวมทั้งถาม-ตอบข้อสงสัย ก่อนการอบรม
การอบรมช่วงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2567 (เลือกเวลาเรียนได้) โดยเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร CEFR เวอร์ชันออนไลน์ (โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป) เกณฑ์วัดผล 1) ผู้เข้าอบรมมีทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับโดยวัดผลจากคะแนนการฝึกทักษะภาษาอังกฤษโปรแกรม Speexx และการสอบ Post test 2) ผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐาน CEFR โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างน้อย 1 ระดับ หรือเข้าเรียนครบตามจำนวนหลักสูตร 100%
ภาพ : ชัยพิพัฒน์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.