บุคลากรสำนัก

ผู้บริหาร

ผศ.ดร. ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Tel. 2301
email :peeteenut.t@cit.kmutnb.ac.th

รศ.ดร. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

Tel. 2301
Email : chanwit.t@cit.kmutnb.ac.th

 

นายวิบูลย์ สุขพูลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาสื่อการศึกษา

Tel. 2301
Email : wiboon.s@ited.kmutnb.ac.th

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยมผู้ช่วยผู้อำนวยการTel. 2305
Email: pavarich.v@ited.kmutnb.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการ
 

สำนักงานผู้อำนวยการ


 


ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแองหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Tel. 2301
email: dr.piyalux@gmail.com

งานบริหารและธุรการ


นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากรหัวหน้างานบริหารและธุรการ

Tel. 2312
Email : rinlapas.t@ited.kmutnb.ac.th

นางปรางใจ ใจอิ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 2301
Email : prangchai.c@ited.kmutnb.ac.th

นางสิริกร มหิสนันท์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel. 2312
Email: sirikorn.m@ited.kmutnb.ac.th

นายชรินทร์ ประจงมูลพนักงานบริการเอกสารทั่วไปนายมนตรี เรืองโอสถ พนักงานจ้างเหมานางหอมจันทร์ สิริปีพนักงานพิเศษ

Tel. 2317

นายวรินธร งามโสภา พนักงานพิเศษ

งานคลังและพัสดุ


นางสาวนัยนา พันธุ์ไพโรจน์หัวหน้างานคลังและพัสดุ

Tel. 2313
Email : naiyana.p@ited.kmutnb.ac.th

นางอุทุมพร สมานนักวิชาการเงินและบัญชี

Tel. 2313
Email : utumporn.s@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวเยาวรัช สายพือ นักวิชาการเงินและบัญชี

Tel. 2313
Email : yaowarat.s@ited.kmutnb.ac.th

นางเลิศลักขณา สุวรรณรัตน์นักวิชาการพัสดุ

Tel. 2312
Email : lerdlukkana.s@ited.kmutnb.ac.th

นางจารุดา วราภรณ์นิลอุบลผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel.  2312
Email : jaruda.w@ited.kmutnb.ac.th

jaruda.w@ited.kmutnb.ac.th

งานนโยบายและแผน


นางนันทนา เฉลยจรรยารักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน

Tel. 2312
Email : nanthana.c@ited.kmutnb.ac.th

นายกาจสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 2312
Email : kajsith.c@ited.kmutnb.ac.th


งานอาคารและสถานที่


นายชัชวาล จันทนุปานหัวหน้างานอาคารและสถานที่

Tel. 2308
chatchawan.j@ited.kmutnb.ac.th


งานการตลาดและประชาสัมพันธ์


นางสาวนงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบนักวิชาการศึกษา

Tel. 2311
Email : nongluk.t@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวกัญปภัส ว่องเจริญโชควรการนักวิชาการศึกษา

Tel. 2311
Email : kunpapat.s@ited.kmutnb.ac.th


ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
ดร.จินตนา ถ้ำแก้วหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

Tel. 2320 
Email : jintana.t@ited.kmutnb.ac.th

งานออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา


นายธนวัช หอมแพนหัวหน้างานออกแบบพัฒนาสื่อการศึกษา

Tel. 2320
Email : tanawat.h@ited.kmutnb.ac.th

นายมนตรี ปราณีมาโพธนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320
Email : mtp@kmutnb.ac.th

นายชัยอนันต์ สุริยนต์นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320
Email : chaianan.s@ited.kmutnb.ac.th

นายศรมัลก์ อมรหิรัญนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314
Email : soramalk.a@ited.kmutnb.ac.th

นายวรงค์ สมาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314
Email : warong.s@ited.kmutnb.ac.th

นายไพฑูรย์ ปลงสนิทนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314
Email : paitoon.p@ited.kmutnb.ac.th

นายไอยรา พงษ์สุวรรณนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314
Email : iyara.p@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวชนกนันท์ กันโตนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315
Email : chanoknan.k@ited.kmutnb.ac.th

นายนราธิป พัฒนาดิสัยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314
Email : naratip.p@ited.kmutnb.ac.th

นายธีรรัฐ บุญธรรมนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320
Email : teerarat.b@ited.kmutnb.ac.th

งานออกแบบสื่อดิจิตอลและสิ่งพิมพ์


นางภัทรพร นุชน้อยหัวหน้างานออกแบบสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์

Tel. 2320
Email :pattharaporn.n@ited.kmutnb.ac.th

นายวีรพล ศิริพรรคนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2303
Email : weerapol.s@ited.kmutnb.ac.th

นายวัชรชัย สุขสามัคคีช่างเทคนิค

Tel. 2320
Email : watcharachai.s@ited.kmutnb.ac.th

นายวัชระ พอกพูนช่างเทคนิค

Tel. 2320
Email : watchara.p@ited.kmutnb.ac.th

งานผลิตสื่อการสอน


นายประกิตติ์ ลิ้มสกุลหัวหน้างานผลิตสื่อการสอน

Tel. 2318
Email : prakit.l@ited.kmutnb.ac.th

นายไพศาล สุวรรณรัตน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2318
Email : phaisan.s@ited.kmutnb.ac.th

นายรวิพล นาควารีนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2318
Email : rawipol.n@ited.kmutnb.ac.th


ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม
 
นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยมรักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม

Tel. 2305
Email : pavarich.v@ited.kmutnb.ac.th

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


นางสาวบุญญรัตน์ ม่วงเนย หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Tel.2305
Email: boonyarat.m@kmutnb.ac.th

นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์ นักวิชาการศึกษา

Tel.2305
Email: patcharin.t@ited.kmutnb.ac.th

งานวิจัยและพัฒนา

ดร. นาตยา แก้วใสหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

Tel. 2307
Email: nattaya.s@ited.kmutnb.ac.th

ดร. ผะอบ พวงน้อยนักวิชาการศึกษา

Tel. 2307
Email: pa-ob.p@ited.kmutnb.ac.th

นายศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ นักวิชาการศึกษา

Tel. 2307
Email: sirichai.r@ited.kmutnb.ac.th

งานนวัตกรรมทางการศึกษา

นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรีหัวหน้างานนวัตกรรมทางการศึกษา

Tel. 2316
Email: poonsit.c@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวธาริตา ทองนำนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2316

Email :tharita.t@ited.kmutnb.ac.thนายเอกศักดิ์ เทพธานี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2316

Email: eakkasak.t@ited.kmutnb.ac.thนายประสิทธิชัย มั่งมีนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2316
Email: prasittichai.m@ited.kmutnb.ac.th

นายจักรพรรดิ์ มีเหลือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel. 2316
Eamil: jakkaphat.m@ited.kmutnb.ac.th

งานศิลปกรรมและการออกแบบ

นายสันต์ทัศน์ ขุนจิตรหัวหน้างานศิลปกรรมและการออกแบบ

Tel. 2319

Email : santhud.k@ited.kmutnb.ac.th
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

Tel. 2315

Email : pakpoom.a@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวแสงดาว เทียมทันนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315
Email : sangdao.t@ited.kmutnb.ac.th

นางมุทิตา นครินทร์นักเอกสารสนเทศ

tel. 2315
Email : mutita.n@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรงนักวิชาการศึกษา

Tel. 2315
Email : pinratn.n@ited.kmutnb.ac.th

นางพนิดา หอมแพนนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315
Email : phanida.h@ited.kmutnb.ac.th

นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆช่างเทคนิค

Tel. 2315
Email : kanoksak.s@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวอริยา แก้วคำบ้งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315
Email : Ariya.k@itedkmutnb.ac.th

นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315
Email : samphan.p@ited.kmutnb.ac.thศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

Tel. 2310
Email : narunart.l@ited.kmutnb.ac.th

นายวรรธนชัย พรหมณานักวิชาการศึกษา

Tel. 2310
Email : wattanachai.p@ited.kmutnb.ac.th