บุคลากรสำนัก

ผศ.ดร. ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Tel. 2301
email :peeteenut.t@cit.kmutnb.ac.th

รศ.ดร. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

Tel. 2301
Email : chanwit.t@cit.kmutnb.ac.th

 

นายวิบูลย์ สุขพูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาสื่อการศึกษา

Tel. 2301
Email : wiboon.s@ited.kmutnb.ac.th

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Tel. 2305 Email: pavarich.v@ited.kmutnb.ac.th

 

สำนักงานผู้อำนวยการ

 
ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Tel. 2301
email: dr.piyalux@gmail.com

งานบริหารและธุรการ


นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

Tel. 2312
Email : rinlapas.t@ited.kmutnb.ac.th

นางปรางใจ ใจอิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 2301
Email : prangchai.c@ited.kmutnb.ac.th

นางสิริกร มหิสนันท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel. 2312
Email: sirikorn.m@ited.kmutnb.ac.th

นายชรินทร์ ประจงมูล
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นายมนตรี เรืองโอสถ
พนักงานจ้างเหมา
นางหอมจันทร์ สิริปี
พนักงานพิเศษ

Tel. 2317

นายวรินธร งามโสภา
พนักงานพิเศษ

งานคลังและพัสดุ


นางสาวนัยนา พันธุ์ไพโรจน์
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

Tel. 2313
Email : naiyana.p@ited.kmutnb.ac.th

นางอุทุมพร สมาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

Tel. 2313
Email : utumporn.s@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวเยาวรัช สายพือ
นักวิชาการเงินและบัญชี

Tel. 2313
Email : yaowarat.s@ited.kmutnb.ac.th

นางเลิศลักขณา สุวรรณรัตน์
นักวิชาการพัสดุ

Tel. 2312
Email : lerdlukkana.s@ited.kmutnb.ac.th

นางจารุดา วราภรณ์นิลอุบล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel.  2312
Email : jaruda.w@ited.kmutnb.ac.th

jaruda.w@ited.kmutnb.ac.th

งานนโยบายและแผน


นางนันทนา เฉลยจรรยา
รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน

Tel. 2312
Email : nanthana.c@ited.kmutnb.ac.th

นายกาจสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 2312
Email : kajsith.c@ited.kmutnb.ac.th

งานอาคารและสถานที่


นายชัชวาล จันทนุปาน
หัวหน้างานอาคารและสถานที่

Tel. 2308
chatchawan.j@ited.kmutnb.ac.th

งานการตลาดและประชาสัมพันธ์


นางสาวนงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2311
Email : nongluk.t@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวกัญปภัส ว่องเจริญโชควรการ
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2311
Email : kunpapat.s@ited.kmutnb.ac.th

ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว
หัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

Tel. 2320 
Email : jintana.t@ited.kmutnb.ac.th

งานออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา


นายธนวัช หอมแพน
หัวหน้างานออกแบบพัฒนาสื่อการศึกษา

Tel. 2320
Email : tanawat.h@ited.kmutnb.ac.th

นายมนตรี ปราณีมาโพธ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320
Email : mtp@kmutnb.ac.th

นายชัยอนันต์ สุริยนต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320
Email : chaianan.s@ited.kmutnb.ac.th

นายศรมัลก์ อมรหิรัญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314
Email : soramalk.a@ited.kmutnb.ac.th

นายวรงค์ สมาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314
Email : warong.s@ited.kmutnb.ac.th

นายไพฑูรย์ ปลงสนิท
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314
Email : paitoon.p@ited.kmutnb.ac.th

นายไอยรา พงษ์สุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314
Email : iyara.p@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวชนกนันท์ กันโต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315
Email : chanoknan.k@ited.kmutnb.ac.th

นายนราธิป พัฒนาดิสัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2314
Email : naratip.p@ited.kmutnb.ac.th

นายธีรรัฐ บุญธรรม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320
Email : teerarat.b@ited.kmutnb.ac.th

นายนพโชติ นิโรจน์สุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2320
Email : nopachote.n@ited.kmutnb.ac.th

งานออกแบบสื่อดิจิตอลและสิ่งพิมพ์


นางภัทรพร นุชน้อย
หัวหน้างานออกแบบสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์

Tel. 2320
Email :pattharaporn.n@ited.kmutnb.ac.th

นายวีรพล ศิริพรรค
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2303
Email : weerapol.s@ited.kmutnb.ac.th

นายวัชรชัย สุขสามัคคี
ช่างเทคนิค

Tel. 2320
Email : watcharachai.s@ited.kmutnb.ac.th

นายวัชระ พอกพูน
ช่างเทคนิค

Tel. 2320
Email : watchara.p@ited.kmutnb.ac.th

งานผลิตสื่อการสอน


นายประกิตติ์ ลิ้มสกุล
หัวหน้างานผลิตสื่อการสอน

Tel. 2318
Email : prakit.l@ited.kmutnb.ac.th

นายไพศาล สุวรรณรัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2318
Email : phaisan.s@ited.kmutnb.ac.th

นายรวิพล นาควารี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2318
Email : rawipol.n@ited.kmutnb.ac.th

 
นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม

Tel. 2305
Email : pavarich.v@ited.kmutnb.ac.th

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นางสาวบุญญรัตน์ ม่วงเนย
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Tel.2305
Email: boonyarat.m@kmutnb.ac.th

นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์
นักวิชาการศึกษา

Tel.2305
Email: patcharin.t@ited.kmutnb.ac.th

งานวิจัยและพัฒนา

ดร. นาตยา แก้วใส
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

Tel. 2307
Email: nattaya.s@ited.kmutnb.ac.th

ดร. ผะอบ พวงน้อย
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2307
Email: pa-ob.p@ited.kmutnb.ac.th

นายศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2307
Email: sirichai.r@ited.kmutnb.ac.th

งานนวัตกรรมทางการศึกษา

นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี
หัวหน้างานนวัตกรรมทางการศึกษา
Tel. 2316
Email: poonsit.c@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวธาริตา ทองนำ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2316

Email :tharita.t@ited.kmutnb.ac.th
นายเอกศักดิ์ เทพธานี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2316

Email: eakkasak.t@ited.kmutnb.ac.th
นายประสิทธิชัย มั่งมี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2316
Email: prasittichai.m@ited.kmutnb.ac.th

นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel. 2316
Eamil: jakkaphat.m@ited.kmutnb.ac.th

งานศิลปกรรมและการออกแบบ

นายสันต์ทัศน์ ขุนจิตร
หัวหน้างานศิลปกรรมและการออกแบบ

Tel. 2319

Email : santhud.k@ited.kmutnb.ac.th
นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

Tel. 2315

Email : pakpoom.a@ited.kmutnb.ac.th
นางสาวแสงดาว เทียมทัน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315
Email : sangdao.t@ited.kmutnb.ac.th

นางมุทิตา นครินทร์
นักเอกสารสนเทศ

tel. 2315
Email : mutita.n@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2315
Email : pinratn.n@ited.kmutnb.ac.th

นางพนิดา หอมแพน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315
Email : phanida.h@ited.kmutnb.ac.th

นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ
ช่างเทคนิค

Tel. 2315
Email : kanoksak.s@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวอริยา แก้วคำบ้ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315
Email : Ariya.k@itedkmutnb.ac.th

นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 2315
Email : samphan.p@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ
หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

Tel. 2310
Email : narunart.l@ited.kmutnb.ac.th

นายวรรธนชัย พรหมณา
นักวิชาการศึกษา

Tel. 2310
Email : wattanachai.p@ited.kmutnb.ac.th