สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรองผู้อำนวยการและบุคลากรเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 : 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึ […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.