สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มจพ. กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 23 มีนาคม 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.