สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมชี้แจง เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2566” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.0 […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.