สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร ITED เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล” ให้แก่บุคลากร ในวันที่ 16 มกราคม 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิง […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.