สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB
ItedoPenHouse2024
1
3
2

ข่าว

Play Video

รายการปรับปรุงสื่อใหม่

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

แบบสำรวจความต้องการ

สื่อการเรียนการสอนและงานบริการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.