สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

About Us

Use this section to describe your company and the products you offer. You could share your company’s story and details about why you are in business. The goal is to create a connection with the visitor and give them confidence to buy from you.

Our Vision

A short paragraph describing your company’s vision of what it hopes to achieve in the future. This section is meant to inspire people to join your company on its journey.

Social Media Posts

This is a gallery to showcase images from your recent social posts

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.