เกี่ยวกับสำนัก

 

 

ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในปี พ.ศ. 2523 ในชื่อแรกเริ่มว่า โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไทยเยอรมัน (Thai-German Teaching Aids Center : TGTAC) โดยความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือทางเทคนิคแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Deutsch Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit : GTZ) โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดให้ผู้สำเร็จจากระบบอาชีวะและเทคนิคศึกษา มีทักษะและความสามารถในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม ซึ่งได้ปรับปรุงคุณภาพของระบบการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษา โดยวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ครูช่างใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นภายในปี พ.ศ. 2532 จากจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักได้ดำเนินการออกแบบพัฒนาสื่อต้นแบบและส่งเสริมการนำไปใช้พัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนการสอน วิจัยสื่อและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา  : 

พัฒนาคน พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

วิสัยทัศน์ :

เป็นเลิศด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

พันธกิจ :

พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

ค่านิยม/ เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์

ค่านิยม :

คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา ตรงต่อเวลา นำพาสู่ความเป็นเลิศ

เอกลักษณ์ :

องค์กรแห่งการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

อัตลักษณ์ :

สร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

นโยบาย

1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานของสำนักฯ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทาง Thailand 4.0

 1. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
 2. ใช้ระบบ Lean เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
 3. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
 4. สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
 5. พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการตลาดของสำนักฯ ให้มีศักยภาพเชิงรุกเพิ่มขึ้น
 6. สร้างเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ
 7. สนับสนุนให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ สามารถผลิตงานตามพันธกิจที่มีคุณภาพ
 8. สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการช่วยให้มหาวิทยาลัย มีอันดับใน World University Ranking ที่ดีขึ้น

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาสถานที่ และพัฒนางานตามพันธกิจ รองรับ Thailand 4.0

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการตามพันธกิจของสำนักฯ และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักฯ ให้มีความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ในงานตามพันธกิจ เช่น ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรับรองการพัฒนาสำนักฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 3. นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานตามพันธกิจ และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 เข้ามาใช้งาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อรองรับการดำเนินการตามพันธกิจของสำนักฯ และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
 5. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานตามพันธกิจ โดยมีการดำเนินงานแบบครบวงจร PDCA

3. ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้บริการ 

 1. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบสื่อที่รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
 2. แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตและจำหน่ายสื่อเชิงพาณิชย์
 3. ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
 4. ส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อการลดต้นทุนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

4.ด้านการบริการวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้ศักยภาพแบบสหวิทยาการในการให้บริการวิชาการ 

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการบริการวิจัยทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
 2. ส่งเสริมการบริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
 3. ส่งเสริมการบริการการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ
 4. ส่งเสริมการบริการการผลิตสื่อ การฝึกอบรมตามความต้องการของสถานศึกษาและสถานประกอบการ

5.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพและพัฒนาหน่วยงาน

 1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนำระบบประกันคุณภาพการศึกษา เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการและสอดคล้องกับระบบ ISO
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อออกแบบพัฒนาสื่อทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
 2. เพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
 3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
 5. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบคุณภาพ
 6. เพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ