สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีกา […]

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (วันแรก) ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคล […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการแข่ […]

คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2566 จัดประชุมฯ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะทำงาน […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.