สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลฯ มจพ. ร่วมกับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 ให้แก่บุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ จำนวน 24 คน ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี

ภาพ : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.