สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมชี้แจงการใช้งานปฏิทินออนไลน์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (Google Calendar WeITED) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การใช้งานปฏิทินออนไลน์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (Google Calendar WeITED)” ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักจำนวน 54 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานปฏิทินออนไลน์ และสามารถสร้างปฏิทินออนไลน์ได้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เปิดการประชุมชี้แจง และมี นางสาวภฌิดาพร เทพวงษ์ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวิทยากร

ภาพ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.