สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดอบรมเรื่อง “การรักษาระบบการจัดการ Green Office และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดอบรมเรื่อง “การรักษาระบบการจัดการ Green Office และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก จำนวน 50 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชวนชม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในระบบการจัดการ Green Office และส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้ไปปฏิบัติ คงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากร

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.