สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมงาน ด้วยรักและผูกพัน แด่ผู้เกษียณ มจพ. ปี 2566 วันที่ 22 กันยายน 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ด้วยรักและผูกพัน แด่ผู้เกษียณ มจพ.’ 2566” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ และสืบทอดประเพณีอันดีงาม ระหวางเวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน คือ
1) นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และ
2) นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม
ภาพ : คณะกรรมการจัดงานเกษียณ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.