สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดประชุมกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 เมษายน 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 คน 1) ดร.ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) นายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และ 3) นายวันชัย มีศิริ ผู้เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้า และผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด รวมทั้งรองคณบดีคณะต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนใน มจพ. รวมจำนวน 25 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ onsite ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สพท. และรูปแบบ online ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.