สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดให้มีการลงคะแนนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดให้มีการลงคะแนนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ) โดยใช้วิธีการหย่อนบัตร ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.