สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน Google” ให้แก่บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ ในวันที่ 15 มกราคม 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร ITED เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล” ให้แก่บุคลากร ITED จำนวน 19 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล และทบทวนระบบสารสนเทศภายในที่มหาวิทยาลัยให้บุคลากรใช้บริการ การอบรมจัดในรูปแบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมี นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายวงศ์วรัณ จิรเรืองกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ งานเทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวิทยากร

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.