สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

มจพ. โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาและการเสริมสร้างโอกาสทางสังคม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.45 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาและการเสริมสร้างโอกาสทางสังคม กับ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธาดา ประทีป ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามครั้งนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นพลเมืองทีดี พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรม ชุดฝึกอบรม สื่อการสอน พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิจัย นวัตกรรมโครงงาน พัฒนาครูและบุคลากร เทคโนโลยีและสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย สร้างโอกาสทางสังคมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีด้านเทคนิควิธีการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีระหว่างบริษัทมหาวิทยาลัย และสถานศึกษา รวมทั้งร่วมมือกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของทั้ง 3 ฝ่าย เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี
ภาพ : ประสิทธิชัย มั่งมี

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.