สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีการ Coaching สำหรับเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.15 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จัดให้มีการ Coaching สำหรับเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้แก่คณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบ onsite และ online ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น coaching ในการให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางเพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.