สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะทำงาน Green Office ประชุมเตรียมความพร้อมฯ ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.45 น. คณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 18 คน ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอกิจกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว โดย นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม เลขานุการ และหัวหน้าคณะทำงานหมวดที่ 1 ได้รับมอบหมายจากประธานคณะทำงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค) เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

โดยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ (วาระพิเศษ) ร่วมกับคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ 5ส เพื่อติดตาม ปรับปรุง แก้ไข ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการ Coaching (วันที่ 24 ตุลาคม 2566) ซึ่งมีผู้เข้าประชุมจำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
โดยมี ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา ในฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว เป็นประธานฯ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ในฐานะที่ปรึกษา ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย สำหรับเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินจากภายนอก

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.