สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Non-Degree และ Degree ประจำปี 2567 วันที่ 12 ตุลาคม 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดป […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.