สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Non-Degree และ Degree ประจำปี 2567 วันที่ 12 ตุลาคม 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Non-Degree และ Degree ประจำปี 2567 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แบบ online ผ่านโปรแกรม Google Meet ระหว่างเวลา 10.00 น.- 11.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 44 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และคณะทำงานโครงการของ ITED จำนวน 20 คน อาจารย์ที่สนใจจัดทำบทเรียนออนไลน์ และคณะทำงานจากศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและพัฒนาสื่อดิจิทัล จำนวน 24 คน
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สพท. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Non-Degree และ Degree กล่าวเปิดการประชุม และมี ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา สพท. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Non-Degree และ Degree กล่าวถึงรายละเอียดภาพรวมโครงการ
ภาพ : ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.