สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.45 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ นำผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 9 คน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา (2 เมษายน…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยนางมุทิตา  นครินทร์ หัวหน้างานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือจำนวน 60 เล่ม และกล่องใส่วารสาร จำนวน 46 กล่อง ซึ่งรวบรวมจากบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี สังกัด กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ตามโครงการปันความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าวงานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กับหน่วยงานภายนอก

Continue Reading พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

Continue Reading การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายสื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา           โดยมี นายประวี  วงสา Senior PHP Developer บริษัท เอ ดับเบิลยู พี…

Continue Reading จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ ให้แก่ครู อาจารย์โรงเรียนพระดาบส จำนวน 25 คน นำโดย นาวาอากาศเอก ปภัณศัก สายแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศักยภาพการดำเนินงานของสำนักเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 13” ให้แก่บุคลากรทั้งสำนัก จำนวน 59 คน วันที่ 4 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2564
งานสงกรานต์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ

Continue Reading กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2564