สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.45 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ นำผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 9 คน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา (2 เมษายน…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) ในรูปแบบ Online Meeting

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) วันที่ 30 กันยายน 2564 : 09.00-16.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) เพื่อการรับรองใหม่ (Re-assessment) ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในรูปแบบ Online Meeting ผ่าน Zoom นงลักษณ์…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) ในรูปแบบ Online Meeting

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

วันที่ 23 กันยายน 2564 : 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี จำนวน 2 ราย1) นางสาวแสงดาว เทียมทันฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ2) นายศรมัลก์ อมรหิรัญฝ่ายสื่อการเรียนการสอนณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และรูปแบบ online โดยการจัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) จำนวน 1 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน จากนั้นผู้แทนบุคลากรสำนัก นำโดย นายวิบูลย์ สุขพูล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ เดินทางไปถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต)…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) 2564
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 โดยวันที่ 16 สิงหาคม เปิดการตรวจติดตามผ่านระบบออนไลน์ และกำหนดปิดการตรวจฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยนางมุทิตา  นครินทร์ หัวหน้างานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือจำนวน 60 เล่ม และกล่องใส่วารสาร จำนวน 46 กล่อง ซึ่งรวบรวมจากบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี สังกัด กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ตามโครงการปันความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าวงานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

Continue Reading การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายสื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา           โดยมี นายประวี  วงสา Senior PHP Developer บริษัท เอ ดับเบิลยู พี…

Continue Reading จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ ให้แก่ครู อาจารย์โรงเรียนพระดาบส จำนวน 25 คน นำโดย นาวาอากาศเอก ปภัณศัก สายแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศักยภาพการดำเนินงานของสำนักเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 13” ให้แก่บุคลากรทั้งสำนัก จำนวน 59 คน วันที่ 4 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ