สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความก้าวหน้าในอาชีพที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ” ให้แก่บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดอบรมเชิง […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีกา […]

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

วันที่ 16  – 17 พฤษภาคม 2567 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุ […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการแข่ […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.