สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva” ให้แก่บุคลากร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ออกแบบกราฟิกง่ายๆ ด้วย Canva” ให้แก่บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ สพท. จำนวน 15 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 406 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.
โดยมี นายนรินทร์ บุญปิง และนายมนัส ใจซื่อ จากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และผู้อำนวยการ สพท. : รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ เป็นประธานเปิด-ปิดการอบรมฯ ดังกล่าว

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.