สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายเรื่อง “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายเรื่อง “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชวนชม (302) ให้แก่บุคลากรจำนวน 52 คน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล รวมถึงตระหนักถึงประโยชนและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชในการปฏิบัติงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กล่าวเปิดการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มจพ. เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร 2 คน คือ 1) อาจารย์ ดร.สามารถ สว่างแจ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และ 2) นางระพีพร รัตนเหลี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มจพ.
ซึ่งวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร เป็นวิทยากรตัวคูณประจำ มจพ. ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก ป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.