สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. รับการตรวจประเมินขยายขอบข่ายการรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และนางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินขยายขอบข่ายการรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา (อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ/อาชีพนักวิจัย/อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย และอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : สคช. โดยมี นายกฤษฎา ผาทอง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ จำนวน 6 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.เตรดิตภาพ : ศูนย์รับรองฯ/สคช.

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.