สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงาน และการตรวจประเมินตนเอง วันที่ 6 ตุลาคม 2566

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 8/2566 และการตรวจประเมินตนเอง ครั้งที่ 6 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ เข้าประชุมรูปแบบ onsite และ online จำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ในฐานะที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งเตรียมการสำหรับการตรวจประเมิน
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.