สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และนางสาวภฌิดาพร เทพวงษ์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยโปรแกรม Canva” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ จำนวน 102 คน ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จังหวัดนครราชสีมา
ภาพ : ภฌิดาพร เทพวงษ์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.