สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (ชื่อเดิม : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Application)

โดยมี นางสาวอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ ผู้ดำเนินการตรวจประเมิน และกรรมการตรวจประเมินจำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1) นางสาวหฤทัย ศรีสุวงศ์ นักพัฒนาองค์กรอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [หมวดที่ 5] 2) นายสุประกิจ ทองดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานสากล [หมวดที่ 1] 3) นายสรรเพ็ชร รอดพินิจ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร [หมวดที่ 2 และหมวดที่ 6] 4) นางศรีนวล สุขสด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสำนักงานสีเขียว [หมวดที่ 3 และหมวดที่ 4] ซึ่งที่ปรึกษา และคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เข้าร่วมการตรวจประเมิน จำนวน 22 คน

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.