ited
สื่อการเรียนการสอน
   e-Catalog
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
 e-mail
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความประสงค์ จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 24kV. จำนวน 1 ชุด (15 ตุลาคม 2557)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (ระดับบริหาร) ครั้งที่ 2 สาขาธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ ตามโครงการ “จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์”

แนะนำบุคลากรใหม่ของ ITED วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 สังกัดฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ITED

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมงาน "ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ." ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

     

รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ครั้งที่ 5/2557 ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องมหาเมฆ ชั้น 7 โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพมหานคร.

 
  >>อ่านทั้งหมด