ited
สื่อการเรียนการสอน
   e-Catalog
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
 e-mail
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว
  • รายงานประจำปี

ผอ.ITED ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 9206 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ITED จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมวารสารออนไลน์ OJS (Open Journal Systems)”

บุคลากร ITED ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ หน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ITED จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะกลางแผน (พ.ศ.2558-2559)”

ITED จัดประชุมฯ สาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

  >>อ่านทั้งหมด