ited
สื่อการเรียนการสอน
   e-Catalog
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
 e-mail
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การโครงการ "จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์" (ระดับปฏิบัติการ) ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น. Click !

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สืบสานงานพระเพณีลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2557 ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มจพ.. Click !

แนะนำบุคลากรใหม่ของ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา "นายวีรพันธ์ ม่วงจีน" สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สทศ. Click !

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดสัมมนาจัดสัมมนาฯคณะทำงานระดับบริหาร สาขาวิชาชีพการเชื่อมตามโครงการ "การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างเชื่อม" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.Click !

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ศึกษา ดูงาน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

  >>อ่านทั้งหมด