ited
สื่อการเรียนการสอน
   e-Catalog
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
 e-mail
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว
  • รายงานประจำปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานทำบุญครบรอบ 35 ปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” วันที่ 20 เมษายน 2559

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.09 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.09 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจติดตามระบบ (Surveillance Audit) มาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท Intertek Industry and Certification Services (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 7 เมษายน 2559

  >>อ่านทั้งหมด
 
   
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 (มกราคม - มีนาคม 2559)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (กรกฏาคม - กันยายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 (เมษายน - มิถุนายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 (มกราคม - มีนาคม 2558)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 (กรกฏาคม - กันยายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 (เมษายน - มิถุนายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 (มกราคม - มีนาคม 2557)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2556)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2555)  
  >>อ่านทั้งหมด