ited
   e-Catalog
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
 KM Zone
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
   Facebook
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว
  • รายงานประจำปี

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจติดตามในสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ 7-8 มีนาคม 2560 Click!

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดกรองข้อสอบสาขาวิชาชีพการเชื่อม ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 1 มีนาคม 2560

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบและสร้างสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์” ให้แก่พนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560

การสัมมนาแนะนำสื่อการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาแขวงคำม่วน(สปป.ลาว) วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

  >>อ่านทั้งหมด
 
   
ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 (เมษายน - มิถุนายน 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 (มกราคม - มีนาคม 2559)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (กรกฏาคม - กันยายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 (เมษายน - มิถุนายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 (มกราคม - มีนาคม 2558)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 (กรกฏาคม - กันยายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 (เมษายน - มิถุนายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 (มกราคม - มีนาคม 2557)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2556)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2555)  
  >>อ่านทั้งหมด