ited
สื่อการเรียนการสอน
   e-Catalog
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
 e-mail
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว
  • รายงานประจำปี

ITED จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวคิดการออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ” ให้แก่บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ITED

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้าง ดำเนินการจัดงานนิทรรศการแสดง-สินค้า จำนวน ๑ งาน กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ งานพัสดุ ชั้น ๒ อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชม/ดูงาน ITED วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

คณะผู้บริหารเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ITED จัดงาน “มหกรรม KM (Show & Share)” ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

  >>อ่านทั้งหมด