ited
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
 KM Zone
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
   Facebook
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว
  • รายงานประจำปี

ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2561

ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสวันที่ 12 มกราคม 2561

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง “ทีมวีไอพีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” กับ “ทีมผู้บริหารและบุคลากร มจพ.” วันที่ 9 มกราคม 2561

ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย วันที่ 5 มกราคม 2561

ผู้บริหารบริษัท General Instrument Co., Ltd. เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา วันที่ 4 มกราคม 2561

  >>อ่านทั้งหมด
 
   
ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 (เมษายน - มิถุนายน 2560)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 (มกราคม - มีนาคม 2560)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 (เมษายน - มิถุนายน 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 (มกราคม - มีนาคม 2559)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (กรกฏาคม - กันยายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 (เมษายน - มิถุนายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 (มกราคม - มีนาคม 2558)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 (กรกฏาคม - กันยายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 (เมษายน - มิถุนายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 (มกราคม - มีนาคม 2557)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2556)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2555)  
  >>อ่านทั้งหมด