ited
สื่อการเรียนการสอน
   e-Catalog
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
 e-mail
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว

ITED จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Advance android on Location Base and Google API เพื่อผลิตสื่อ e-Learning ให้แก่บุคลากรภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้าง API Maps Google

 
     

ITED จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Advance android on Graphic Animation” ให้แก่บุคลากรในงานออกแบบ สื่อการเรียนการสอนและงานอีเลิร์นนิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ ในงานออกแบบสื่อการเรียน การสอนได้ และสามารถประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสื่อการเรียนการสอนได้

 
     

คณะผู้บริหาร และบุคลากร ITED นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ เข้ามอบกระเช้าสุขภาพให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

 
     

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ครั้งที่ 4/2557 ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร.


>>อ่านทั้งหมด