ited
สื่อการเรียนการสอน
   e-Catalog
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
 e-mail
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.19 น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ..Click !

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงาน (ระดับปฏิบัติการ) ครั้งที่ 1 สาขาวิชาชีพการเชื่อม ตามโครงการ “การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม” โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นหัวหน้าโครงการฯ เพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ 1.Click !

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เตรียมความพร้อม/พัฒนาผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา” รุ่นที่ 1.Click !

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา จัดสัมนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการ "จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ " เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.30 -17.00น..Click !

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 24kV. จำนวน1 ชุด..Click !

  >>อ่านทั้งหมด