ited
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
 KM Zone
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
   Facebook
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว
  • รายงานประจำปี

มหาวิทยาลัยมอบสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “มหกรรม Show & Share ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 302 อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับมอบโล่เกียรติคุณ ในการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่มีผลงานดีเด่นในปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมลงนามเป็นพยาน ความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ISO 9001-2559 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

  >>อ่านทั้งหมด
 
   
ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 (เมษายน- มิถุนายน 2561)  
ปีที่ 9 ฉบับที่ 32 (มกราคม- มีนาคม 2561)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 31 (ตุลาคม- ธันวาคม 2560)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 (เมษายน - มิถุนายน 2560)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 (มกราคม - มีนาคม 2560)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 (เมษายน - มิถุนายน 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 (มกราคม - มีนาคม 2559)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (กรกฏาคม - กันยายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 (เมษายน - มิถุนายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 (มกราคม - มีนาคม 2558)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 (กรกฏาคม - กันยายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 (เมษายน - มิถุนายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 (มกราคม - มีนาคม 2557)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2556)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2555)  
  >>อ่านทั้งหมด