ited
สื่อการเรียนการสอน
   e-Catalog
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
 e-mail
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว
  • รายงานประจำปี

ITED จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะกลางแผน (พ.ศ.2558-2559)”

ITED จัดประชุมฯ สาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ศึกษาดูงาน ITED วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ITED จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายใน ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ITED

ITED จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายใน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง นนทรี2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

  >>อ่านทั้งหมด