ited
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
 KM Zone
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
   Facebook
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว
  • รายงานประจำปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ รอบปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 กันยายน 2561

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดงาน ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพันแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี วันที่ 12 กันยายน 2561

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้ประกอบการไทย ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปี พ.ศ.2561

ITED ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานบริการวิชาการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” ให้แก่บุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าอวยพร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 1 สิงหาคม 2561

  >> อ่านทั้งหมด  
 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 (เมษายน- มิถุนายน 2561)  
ปีที่ 9 ฉบับที่ 32 (มกราคม- มีนาคม 2561)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 31 (ตุลาคม- ธันวาคม 2560)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 (เมษายน - มิถุนายน 2560)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 (มกราคม - มีนาคม 2560)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 (เมษายน - มิถุนายน 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 (มกราคม - มีนาคม 2559)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (กรกฏาคม - กันยายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 (เมษายน - มิถุนายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 (มกราคม - มีนาคม 2558)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 (กรกฏาคม - กันยายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 (เมษายน - มิถุนายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 (มกราคม - มีนาคม 2557)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2556)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2555)  
  >>อ่านทั้งหมด