ited
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
 KM Zone
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
   Facebook
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว
  • รายงานประจำปี

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ รอบปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 กันยายน 2560

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาสื่อด้านการออกแบบเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอน” ให้แก่บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560

แนะนำบุคลากรใหม่เป็นพนักงานขับรถยนต์ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ประชุมสัญจรผู้บริหารและบุคลากรการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

  >>อ่านทั้งหมด
 
   
ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 (เมษายน - มิถุนายน 2560)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 (มกราคม - มีนาคม 2560)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 (เมษายน - มิถุนายน 2559)  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 (มกราคม - มีนาคม 2559)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (กรกฏาคม - กันยายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 (เมษายน - มิถุนายน 2558)  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 (มกราคม - มีนาคม 2558)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 (กรกฏาคม - กันยายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 (เมษายน - มิถุนายน 2557)  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 (มกราคม - มีนาคม 2557)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2556)  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2556)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2555)  
  >>อ่านทั้งหมด