ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบออนไลน์

ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
e-Commerces
ระบบ e-Learning

เกี่ยวกับสำนัก

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา : สพท.

(Institute for Technical Education Development : ITED) สำนักได้ดำเนินการออกแบบพัฒนาสื่อต้นแบบและส่งเสริมการนำไปใช้พัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนการสอน วิจัยสื่อและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สื่อการเรียนการสอนที่สำนักได้พัฒนาขึ้นเพื่อไปประกอบในการสอนและการเรียนรู้ ประกอบด้วยสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาโยธา นอกจากนี้ ยังให้บริการวิชาการในด้านการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายใหม่ ออกแบบสื่อวิดีทัศน์แก่หน่วยงานที่ขอรับบริการ รวมถึงดำเนินการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นต้น

ระบบสารสนเทศภายใน

IT Service

ระบบแจ้งซ่อมปัญหาคอมพิวเตอร์

HRD - Zone

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ITED - MIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ

QA - Zone

งานประกันคุณภาพ

KM - Zone

การจัดการความรู้ 

e - Library

ศูนย์บริภัณฑ์การศึกษา 

Annual Report

รายงานประจำปี

Newsletter

จดหมายข่าว 

Mail@ited.kmutnb

อีเมล์หน่วยงาน 

Mail@kmutnb.ac.th

อีเมล์มหาวิทยาลัย