สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

⛳️ITED เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้าง […]

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน จาก มจพ. ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุ […]

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. รับการตรวจประเมินขยายขอบข่ายการรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.